دؤسۊسن (خراب شدن) dosusən

صرف فعل گیلکی دؤسۊسن/ فارسی خراب شدن

 

¤ ماضی ساده (خراب شد) » دؤسۊس /dosus/

———————————

¤ ماضی نقلی (خراب شده) » دؤسۊسه

———————————

¤ ماضی بعید (خراب شده بۊد) » دؤسۊسه بؤ

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌ریزه) » دؤسنه /dosənə/

———————————

¤ مضارع التزامی (بریزه) » دؤسه

یک پاسخ ارائه کنید