دکشئن (محکم بستن) dəkəshen

صرف فعل گیلکی دکشئن/ فارسی محکم بستن [طول کشیدن]

 

¤ ماضی ساده

 مثبت : دکشئم، دکشئی، دکشئه، دکشئیم، دکشئین، دکشئن

 منفی : دنکشئم، دنکشئی، دنکشئه، دنکشئیم، دنکشئین، دنکشئن

مثال: لاخؤندء دکشئم (=طناب رؤ محکم بستم)

مثال: خیلی دنکشئه زۊ وگرسن (=خیلی طول نکشید زود برگشتن)

———————————

¤ ماضی نقلی (محکم بسته) » دکشئه /dəkəshe/

———————————

¤ ماضی بعید (محکم بسته بودم، …)

مثبت : دکشئه‌بؤم، دکشئه‌بی، دکشئه‌بؤ، دکشئه‌بیم، دکشئه‌بین، دکشئه‌بؤن

منفی :  دنکشئه بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (محکم بسته باشم …)

مثبت : دکشئه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : دنکشئه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی تمنایی (محکم می‌بستم …)

 مثبت : دکشئه نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : دکشئه ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : دنکشئه نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

مثال: مۊ أخر دؤنسی خأنه وابۊن، لاخؤندء ویشتر دکشئه نأبؤم (=من اگه می‌دونسم می‌خواد باز شه، طنابؤ محکمتر می‌بستم)

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم محکم می‌بستم، …)

مثبت : دکشئه دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : دکشئه دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم محکم می‌بندم، …)

 مثبت : دکشئه درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : دکشئه دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (محکم می‌بندم، …)

 مثبت : دکشنم، دکشنی، دکشنه، دکشنیم، دکشنین، دکشنن /dəkəshənən/

 منفی : دنکشنم، دنکشنی، دنکشنه، دنکشنیم، دنکشنین، دنکشنن

———————————

¤ مضارع التزامی (محکم ببندم، …)

 مثبت : دکشم، دکشی، دکشه، دکشیم، دکشین، دکشن /dəkəshən/

 منفی : دنکشم، دنکشی، دنکشه، دنکشیم، دنکشین، دنکشن

———————————

¤ فعل امر  : دکش (=محکم ببند)
¤ فعل نهی : دنکش (=محکم نبند)

یک پاسخ ارائه کنید