راهزنی با لافند- داستان

راهزنی با کلت-با تفنگ-سرپور-با دشنه با قمه-چی دانم؟! با چاقو-با نیزه واسب-همه چی بیشناوستابید-بجز با-لافند -دست خالی با لافند(طناب)-لافندخالی!!.

هرگز شیمی گوش نوخوردابو(نخورده بود)-اما می گوش بوخورده-الان شیمیره تعریف کونم:

دوست علی-ومیرزالی-دو تا رفیق – تاپ و تاپ بود-همه فکر کودید-کی با هم برار-عی سدا(هستند) از شما چی پنهان خلایق همه دانستید-کی اوشان دزد- ماهردا-همه جور دزدی -از اوشان برآمویی—–؟!

انگار او دوتا -نامرد-رشته کارشناسی ارشد دزدی-طی بوکودابود-دربهترین کالج های خارج از کشور……………..؟!

روده گوسفندا-حسابی پاک کودید-عین لافند بلند-ازداخل کوچه خلوت-زواله سران (وسط ظهر تابستان)-پرتا-کودید-داخل حیاط مردم -که مرغ و خروس -ولوله بو….؟!

هر مرغی کی به حساب خودش از مرغان دیگر زرنگتر بو- شیرجه شویی-گوسفند روده سر-اونه قاپ زه ایی!! بخاطر اینکی-خروس مثلا” اون لقمه لذیذا -از چنگ اون بیرون ناوره-واونره-کوفتا-نوکونه-روده یا-قورتاده(قورت میداد) -دوست علی(کی مردم برای رفاه حال خودشان اونا- دوزدعلی-صدا کودید)-منتظر اون لحظه حساس بو…میرزالی- هم اونور تر -پاس کودی آدم -پادم- از داخل کوچه دوار(عبور) نوکونا…..؟!دزدعلی سردیگر-روده گوسفندا-بادکودی-عین بادکنک…؟!سردیگر روده کی -مرغ یا خروس بیچاره شکم درون دوبو-مثل لاستیک توییپ-گیر کوده وحسابی گره کور-خورده…بعد-دزدعلی-روده یا کم کم جمعا-کودی- مرغ بیچاره یا-عین اعدامی -کی دار -زند-ازحیاط به روی دیوار واز روی دیوار-هم درآغوش مبارک گیفتی-؟!

سر دیگر روده یا-آزاداکوده-اونه باد-خالی بوسته–نقشه سرقت با موفقیت انجام-و مرغ داخل کیسه مخفی -و رهسپار -کوچه دیگر و خانه دیگر غروب هم با کیسه پر-روانه بازار ورزق و روزیغیر خداداده-روبراه-و نیاز به شکر گذاری از هیچ خدایی نوبو.. چیرره میرزالی -عی نفره-تعریف بوکودابو-کی در دزدی هم باید آدم توکل به خدا-بوکونه….

شاید باور نوکونید-تا عایا-(اینجا)هیچ ربطی به داستان راهزنی با لافند-ناشتی.اصل داستان بمانسته-اون در واقع -ماستان بو-کلا” جانم شیمی ره بوگویه-کی میرزالی-با دوزدعلی -علاقه فراوانی به لافند داشتید-وقتی ماجرای مرغ دوزدی حسابی لو-بوشو-حتی مرغ و خروسان هم-تعلیم بیداد-کی هرچی از اون طرف دیوار-داخل حیاط پرتا بوهه-با وجودیکه یک نوع غذایا-اما ممکنه -فوبوردنش(قورت دادنش) -زیاد جالب وبصرفه نوبوها(نباشه)-خلاصه مرغان اگر خر هم بوبوهد-(باشند) وقتی خوشانه-قوم و خویشا-دیند-کی با قورت دادن یک سر روده-بوشایید(رفتند)جاییکی عرب نی زه—چنین خوراکی را تحریم-کوند–کار به جایی فارستابو-(رسیده بود)بعضی مرغان -حتی از روده گوسفند-و هر چیزی کی شبیه اون بو وحشت زده بوستید-مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید ترسا—-؟!

خلاصه میرزاعلی و دوزدعلی-خوشانه عقلا-روی هم بنایید نقشه سرقتا از آبادی به جاده منتقلا کوداد…شبان وقتی هوا کالاچ ملاچی(ابلق) بوهوسته(می شد)-لافندا-عامرا-شویید دو طرف جاده سنگر -گی فتید-میزاعلی-عی طرف-دوزدعلی هم او طرف -دو سر لافندا-خوشانه-مچ دست گره -زده..؟!

لافندا ولا-کودید-کف جاده—هر وقت از دور-موتور سواری پیدا بوسته-چند متر بمانسته(مانده)-به اوشان–هر دو نفر با هم از جا-بلندا بوستید-موتور سوار بیخبر ازهمه جا-از کمر -یا گردن- خورده به لافند-و از جاده منحرفا بوسته-کف جاده -خورده زمین اون موتور-هم چپ کوده-خودش هم درب وداغانا بوسته-دوتا دزد نامرد-اونه جیب و بارو بنه یا-خالی کودید-حتی اونه موتورا هم به سرقت بوردید-راکب بدبخت یا اون ترک سوار-شانس باوردابید-زنده بمانستابید(می ماندند)-اوایل مردم و پلیس فکر کودید-کی اوشان تصادف معمولی بوکوداعی دا(کرده اند) و بعد از تصادف اوشانه موتور به سرقت بوشویا……؟!

چند سال از این ماجرا گذره-و ماه به ماه -چند فقره اوجور تصادف انجام گیفتی-(البته اوشان همیشه-موتورا به سرقت نوبوردایید) -اگر موتور سوار پول وپله ایی همرا بداشتابی(داشت) -نیازی به سرقت اونه موتور نوبو-و-دزدی اموال اوشان هم بعد از تصادف توسط افراد یا ماشینهای عبوری-تلقی وشکایتی هم اگر صورت بی گیفتابه- بدون ترتیب اثر راکد مانسته-به امید روزی کی دزدی درجایی دستگیر بوبوهه وسرنخی بدست بایه -بعضا چون موتور سوار شانس باوردابو و زنده بمانستابو-برای مال و منال شکایتی انجام نیگفته(نمی گرفت) اکثر مردم عادت دارد-کی درمقابل هراتفاق ناگواری خدا را شکر بوکوند -کی بازم جای شکرش باقیه -کی بدتر ازین نوبوستا؟!

عی شب -میرزاعلی ودوزدعلی کی-سنگر بیگیفته ودر کمین بود-ازدور -عی تا تک چراغی در جاده -معلوم به-غافل از اینکی۰هرتک چراغی ممکنه موتور نوبوها……..؟۱میرزاعلی و دوست علی با نزدیک شدن-موتور-اعلام آماده باش و برای اجرای نقشه

قیام کوند-اما افسوس تا بفهمد-کی او تک چراغی موتور نیا -بلکه عی تا-کامیونا-کی اونه یک طرف چراغ بوسوخته یا…؟! کار از کار بگذشته وراننده کامیونهم -بی خبر از همه جا اون دو نفرا -چند ین کیلو متر-کف اسفالت جاده فاکشه(می کشد) و با خودش بوره(می برد)-از قضا اون دو نفر تا موقعی که بی هوشا نوبوستا بود-تلاش کوند-لافندا از خوشانه مج دست بازا کوند-اما موفق نوبوهد-(نمی شوند)خوشانه (خودشان)را نجات بدهدچون کوره تشکه(گره کور) بوخوردابو.بازا نوبوهه-کامیون اوشانا-مثل سگ فاکشه وبا خودش بوره تا پلیس راه-مامور -کی اونا ایست دهه تو روشنایی متوجه -طناب و جسد متلاشی شده-بی سر ونصف کله وخلاف ملاف-(لباسهای )-پاره وسرو دیم(سر و صورت) خراشیده- بوهه-راننده کامیونا -بیچاره یا بازداشت کوند-تا صوب (صبح)-هم کاردان فنی برای کشیدن کروکی -احضار بوهه-(میشه)-با دیدن لافندکه درمچ اون دو تا دوزد -دبسته بو…کل ماجرایا کشف کونه- کی ماجرا ازچی قراره…و چیره در اون جاده اونقدر تصادف موتور سوار-طی چند ماه انجام بیگیفته یا…..؟!

پرونده میرزاعلی ودوست علی تا قیامت دبسته(بسته) به- و شاعر فرمایش کونه کی:دوست میرزاعلی -کی شوییدی-موتور شکار دیدی کامیون با اون دوتا بوکود چی کار …..؟

سنگ سفال-اوشانه سر-خاک کربلا-آمی سر

یک پاسخ ارائه کنید