رودخانهٔ خشکرود

این رود از دامنه‌های البرز سرچشمه می‌گیرد و در شرق کلاچای به دریای کاسپین می‌ریزد و مکان مناسبی برای تخم‌گذاری ماهیان می‌باشد.


کلاچای دارای خاک شنی و ماسه‌ای و رسوبات حاشیهٔ رودخانه‌های پلرود و گزافرود و خشکرود است؛ بنابراین مکان بسیار مناسبی برای کشت برنج است و برنج منطقهٔ کلاچای بهترین برنج ایران است.

یک پاسخ ارائه کنید