ساعت ایسابؤ

عاشق کی ببؤستیم

بودؤب بودؤب

را دَکَفت

 

واگردان فارسی :

 

ساعت ایستاده بود

عاشق که شدیم

به سرعت

دویدن گرفت

یک پاسخ ارائه کنید