ستاره شب‌های بی‌مهتاب

علیرضا پارسی متولد 1338 – رشت
دارای درجه هنری 3 کارگردانی ازسوی شورای ارزشیابی هنر ی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی
– فارغ التحصیل دوره دوساله نمایشنامه نویسی حوزه هنری سوره تهران 1372
– نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر از سال 1359
– پژوهشگر و مدرس تئاتر از سال 1368

سوابق مدیریت اجرایی:
رییس امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش
رییس روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
رییس مجتمع فرهنگی هنری سردار جنگل رشت
رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گیلان
کارشناس و مسئول دبیرخانه کمیته برنامه ریزی فرهنگی گیلان
رییس انجمن های ادبی و هنری گیلان
عضو و دبیر شورای نظارت و ارزشیابی نمایش گیلان
مسئول دبیرخانه دائمی تئاتر استان گیلان
کارشناس تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت
رییس مجتمع فرهنگی هنری سردار جنگل رشت
عضو و دبیر شورای نظارت و ارزشیابی نمایش گیلان
رییس اداره برنامه های نمایش استان گیلان 

یک پاسخ ارائه کنید