سله بولبول

سله بولبول-مثله بولبول به ؟!نبه!!

بلبلی که نمیخونه-مثل عندلیب خوشخوان میشه

جنگله لانتی کولا-گول به؟!نبه!!

قارچ سمی که روی کنده های مرطوب و پوسیده میروید-مثل گلهای خوشبو میشود؟نمیشود

***********

دلخوشی عامل وعلت-طلبه!!

(شادمانی دل و دماغ میخواهد)

کرچه خنده”با لوچه جول” به؟!نبه

(خنده قاه قاه با لپ کج ومعوج نمیشه)

************

خرما خرما-نبه شیرین می دهن

(با خرما خرما گفتن دهن کسی شیرین نمیشه)

کاله گب–ملت ره پول به ؟!نبه!!

(حرف خالی و شعار پوچ برای مردم سودی ندارد)

***********

جه کولوش-کوه چاکودان! تی هنره!

(هنر تو از کاه-کوه ساختن است)

پیسه سر-با سیه کاکول-به؟!نبه

(ادم کچل -کاکل سیاه ندارد)

***********

بشکسه انبارا-ایسکت-نداره

(انبار شکسته را نمیتوان با اهرم کردن چوب تکیه گاه سرپا نگهداشت)

چاه بی ازگیری و دول به؟! نبه

(از چاه اب برداشتن بدون سطل و چوب ابکشی امکان ندارد)

************

کولکاپیس-خوتکا-فسنجون نوبوهه

(پرنده کم جان کوچولو-به اندازه اردک وحشی

گوشت ندارد تابا ان فسنجان درست کنند)

تره زوزا-سله بول بول به ؟!نبه!

(بلبلی که نمیخواند باز از خوپوسه ابرومندترنست)

**************

خالوقربان کی وابی میرزا -سرا

(کسی که سریخ زده میرزا کوچک خان را برید)

خلق ره-مشتی اقاگول به ؟!نبه

(مردم با لقب احترام آمیز خطابش نمیکنند)

************

خروسه مرغانه کن–معرکه یه

(درنیشابور خروسی هست که روزی یک عدد تخم میکند)

درنیشابور-حاشا معزول -به؟!نبه؟!

(وجود این خروس عجیب و غریب را نمیتوان انکارکرد)

************

هرچی هرچی-کی فوقایه-خوشکم

(مردم شکم خود را با هر نوع خوردنی پرنمیکنند)

خشکه شالتوک-ماما جوکول به؟!نبه؟!

(شلتوک تا شیرش خشک نشده برشته میکنند و اسمش جوکول است)

**************

کترا-رقاصی ساز-و- نقاره!!!

(درمجلس عروسی وقتی جاز موزیک باشد رقص کفگیر چه فایده دارد)

کشتیی مشتی-با دساگول به؟!نبه؟!

(کشتی گیله مردی باهول دادن همدیگر چه فایده دارد)

و بدون مشتهای سنگین هیجان انگیزنمیشود

*************

قلبه چوم-گرینچی مو-پته خوله

(چشمهای از حدقه درامده-موهای فر و نامرتب-صورت پر از ابله)

صفت -دختران گول به؟!نبه!!

(برای دخترخانم صفت خوبی نیست)

****************

گیلکی شعروغزل -تانگویه

(شعر خوب و ارزنده گیلگی باید سرود)

“روشن فومنی”مقبول به-نبه!!

“روشن فومنی”باسروده های آبکی شاعر شناخته میشود-نمیشود؟)

 

یک پاسخ ارائه کنید