سیراب

هم خونم
با گل های بالکن خانه ات
تو آبش می دهی
من سیراب می شوم

 

گیلکی:

هم خونمه
تی خانه بالکنَ گولانه مره
تو آب دیهی اوشانه
من سیرابه بم.

یک پاسخ ارائه کنید