سییا سان

سییا سان بوکوده

مورداب ِ هاوا

سل ِ باقلا گول ِ چراغ

دتاوسته دأره

 

واگردان فارسی :

 

تیره و توفانی ست

هوای مرداب

چراغ لاله مردابی

تابیده است

 

یک پاسخ ارائه کنید