شب قدر

احیا شب

تی قدر

می قبله!

 

برگردان:

شب احیا

قدر تو

قبله ام

یک پاسخ ارائه کنید