شعر 2-3

تی را شویی جا ور
تی قشنگه چومانه ویر کونم
واخالی هن دیرو بو
من جه توقایی ترس داشتیم
تو جه رافایی

 

برگردان:

بر سر راهی که می‌رفتی/چشمان زیبای تو را خیال می‌کنم/به خیالی همین دیروز بود/من از عاشقی ترس داشتم/تو از چشم انتظاری/

 

یک پاسخ ارائه کنید