شعر 3-2

دوارستن، دوبارده دونسه
درچکه دیلا!

راسر
روگا، رئوُ باورده روته راوه!
رادواران
روخانه رچ رافا…

راشون
رمش‌ بکوده، راشی‌یا!

راکا
روزانه روزه
را به ‌را
را بردان‌دره؛ رو بردان‌دره!

برگردان:

رفتن، بازهم پاپیچِ قلبِ پنجره شده است/
بر سر راه/ آب‌بر، جریانِ جاریِ لجن را آشفته است/ رهنوردان/در انتظار آرامش رودخانه…/
راه رفتن/{بر روی}مسیر/دیوار کشیده است!/
ترکه/روز‌های روز است/پی‌در پی/ راهی می‌کند‌‌؛ از رو می‌برد!/

 

یک پاسخ ارائه کنید