شعر 6-3

ترسم بینویسم
تن ها یم
ترسم
گرزکان مرا دورا کوند
چی چی لاسان می چان پس بینیشند
موبلان ِ پت فه ود می لیباسا
پوتاران مره بج باورد
ترسم
در و درچه
رف وتاقچه
مرا رخشینا گیرد.
ترسم بینویسم/ ترسم.

برگردان :

می ترسم بنویسم/ تن هایم
می ترسم/ زنبور ها دورم کنند
سنجاقک ها روی شانه ام بنشینند
موریانه ی مبل ها روی لباسم بریزد
مورچه ها برایم برنج بیاورند.
می ترسم/ در و پنجره
رف وتاقچه
برایم شکلک در بیاورند.
می ترسم بنویسم/ می ترسم.

یک پاسخ ارائه کنید