شعر 9-2

مایی‌مشو فانرسه
سیا کولیان وشتن‌دره‌ده
روخان، کولی‌خوره‌که چوم مئن کوله اوسانه
بهار
آفتاب دیمه نیشته، تامشا…

 

برگردان:

نرسیده به آبشار کوچک/سیاه‌کولی‌ها می‌رقصند/رودخانه، در چشم ماهی‌خورک موج برمی‌دارد/بهار
زیر تابش آفتاب، نشسته است به تماشا…/

 

یک پاسخ ارائه کنید