شمه تخت کویا ببه ؟ – داستان

موقه یه بازدید جه بیمارستان ،‌ روانپزشکه جأ واورسام :

شومان چتو فامیدی کی ایتا بیماره روانی، اتیاج به بستری بؤستن داره؟ روان پزشک بوگوفت:

اَمان حمامه وانا ، جه آو پورا کُنیمی ،بادَن ایتا چائی خوری قاشق،ایتا نالبکی با ایتا و ِدره ، بیمار وَر نهیمی، جه بیمار خئیمی تا اَن وانه آوَه خالی یا کُنه .

من بوگوفتم : اَهَه ، بفامستم ، اونی کی بیمار نی یه ، ودره یا اوسانه ، چُن پیلی تره !

روان پزشک بوگوفت : نه ، اونی کی بیمار نی یه ، آو ِه جیر ، در پوش ِ وانا اوسانه !

واگردست مَرَ بوگوفت: شومان خئید ، شمه تخت کویا ببه درجک کنار ؟!

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

واوُرسام : پرسیدم / چتو فامیدی : چطور می فهمید / اِتیاج : احتیاج /

بؤستن : شدن / اَمان : ما / پورا کُنیمی : پر می کنیم / بادن : بعدا”/

ایتا : یکی / نالبکی : نعلبکی / و ِدره (vedareh) : سطل / خئیمی :

می خواهیم / آوَه : آب را / بفامستم : فهمیدم / اوسانِه : بر می دارد/

پیلی تره : بزرگتر است / آوه جیر : زیر آب / مَرَ : مرا / شمه : شما ،

مال شما ، متعلق به شما / کویا ببه : کجا باشد / درجَک : پنجره

یک پاسخ ارائه کنید