شمه دیم سورخه گول

جه سئلی سورخه ، دیمه کول آمِه شین

ببوسته کـــولکـا پِس ، بـولبول آمِه شین

شمه دیم سورخه گول ، موفتی بوخوردید

کـــالـــــه جوکولا مئنه ، جول آمِه شین !

واگردان فارسی :

برجستگی گونه ی ما ازسیلی سرخ است

بلبل ما ، چرخ ریسک شده است

صورت شما به گل سرخ می ماند

گونه ی ما مثل دانه ی نارس برنج پریده رنگ است !

یک پاسخ ارائه کنید