صرف جملات معلوم و مجهول در زبان گیلکی

⚡️ در زبان گیلکی برای ساخت مجهۊل در گۊیش‌های مختلف از فعل کمکی «بؤستن/بؤؤن/بوین/بیین» استفاده می‌شود.

 

🔵 حالت معلۊم: سم‌پاشی گۊدن

(فارسی: سم‌پاشی کردن)

 

🔴 حالت مجهۊل: سم‌پاشی بؤؤن

(فارسی: سم‌پاشی شدن)

 

🔰 ماضی ساده

🔵 پئر باغ’ سم‌پاشی بؤگۊد.

(فارسی: پدر باغ را سم‌پاشی کرد)

🔴 باغ پئرˇ دس سم‌پاشی بؤبؤ.

(فارسی: باغ توسط پدر سم‌پاشی شد)

 

🔰 ماضی نقلی

🔵 پئر باغ’ سم‌پاشی بؤگۊده.

(فارسی: پدر باغ را سم‌پاشی کرده)

🔴 باغ پئرˇ دس سم‌پاشی بؤبه.

(فارسی: باغ توسط پدر سم‌پاشی شده)

 

🔰 ماضی بعید

🔵 پئر باغ’ سم‌پاشی بؤگۊده بؤ.

(فارسی: پدر باغ را سم‌پاشی کرده بود)

🔴 باغ پئرˇ دس سم‌پاشی بؤبؤ بؤ.

(فارسی: باغ توسط پدر سم‌پاشی شده بود)

 

🔰 ماضی استمراری

🔵 پئر باغ’ سم‌پاشی گۊده نئابؤ.

(فارسی: پدر باغ را سم‌پاشی می‌کرد)

🔴 باغ پئرˇ دس سم‌پاشی بؤ نئابؤ.

(فارسی: باغ توسط پدر سم‌پاشی می‌شد)

 

🔰 ماضی ملموس

🔵 پئر باغ’ سم‌پاشی گۊده دؤبؤ.

(فارسی: پدر باغ را سم‌پاشی داشت می‌کرد)

🔴 باغ پئرˇ دس سم‌پاشی بؤ دؤبؤ.

(فارسی: باغ توسط پدر سم‌پاشی داشت می‌شد)

 

🔰 مضارع ملموس

🔵 پئر باغ’ سم‌پاشی گۊده دره.

(فارسی: پدر باغ را سم‌پاشی داره می‌کنه)

🔴 باغ پئرˇ دس سم‌پاشی بؤ دره.

(فارسی: باغ توسط پدر سم‌پاشی داره می‌شه)

 

🔰 مضارع ساده

🔵 پئر باغ’ سم‌پاشی کۊنه.

(فارسی: پدر باغ را سم‌پاشی می‌کنه)

🔴 باغ پئرˇ دس سم‌پاشی بۊنه.

(فارسی: باغ توسط پدر سم‌پاشی می‌شه)

یک پاسخ ارائه کنید