عاشقه سر بی کولایه

شکارچـی عشق ، دیل عَینه تولایه

اَغـــوز مغـــزان ، نصیـبه اوشــکولایه

ایسه عشقه هوا پَس ، بون مواظب

همیشه عاشقه سر ، بـی کولایه !

 

واگردان فارسی :

 

عشق شکارچی ست ، دل مانند توله است

مغز گردوها همیشه نصیب « اوشکول » هاست

هوای عشق پس است ، مواظب باش

سر عاشق همیشه بی کلاه می ماند !

 

یک پاسخ ارائه کنید