عروس تماشا

بج بینی تومامه بوسته نوبوسته،

گیشه خانه، غول غوله یه

زاما خانه، ولوله

بج کی بوجور بامو

گیشه تماشا، مزه داره

گیلانه دیهاتانه جه

 

فارسی:

دروی برنج تمام شده نشده

خانه ی عروس غلغله ست

خانه داماد ولوله

برنج را که بالا می آورند (درو تمام می شود)

عروس تماشا مزه ای دارد

در روستاهای گیلان.

یک پاسخ ارائه کنید