علفان زار بزائید

علفان زار بزئید

دشتا

علفزار

چاکودید !

 

واگردان فارسی :

 

علف ها زاریدند

دشت را

علفزار

کردند !

 

یک پاسخ ارائه کنید