غورصه بی غورصه (غصه بی غصه)

شلار نوادان تی غورصا

واهَل تی تی بوکونه لبخند تی لبه ور

دونیا هندم تی رافا ایسا

 

فارسی

غصه ات را کش نده

بگذار شکوفه کند لبخند گوشه لبت

دنیا باز هم منتظر توست

یک پاسخ ارائه کنید