فره‌ گان

کتاب حاضر، مشتمل بر گزیده مقاله‌ های پژوهشی است که در گستره شمال ایران صورت گرفته است. در این مقاله‌ ها مباحثی چون: تاریخ گیلان و دیلمستان،

پر نمونه‌ ترین پیشوندهای افعال ساده دیلمی، معنای گوراب و جایگاه آن در جغرافیای تاریخی و کنونی گیلان، چگونگی حفظ فرهنگ بومی در راستای کمک به غنای زبان فارسی، واژه گیل و معناهای آن و… مطرح و بررسی شده است.

نویسنده : عبدالرحمان عمادی

یک پاسخ ارائه کنید