دریا دیل َ گب دره پور

کؤله کؤله

خؤ حرفان َ فُکُنه

ساحیل ِ فورش ِ سر

 

واگردان فارسی :

 

دل دریا از حرف سر شار است

موج موج

حرف های اش را فرو می ریزد

بر ماسه ی ساحل

 

یک پاسخ ارائه کنید