قیدهایی که با تکرار واژه تحقق می‌پذیرند

در این پست سعی شده است قیدهایی که در زبان گیلکی با تکرار واژگان تحقق می‌یابند، لیست شود. اگر شما نمونه‌ای دیگر سراغ دارید، آن را ذکر کنید تا این مجموعه تکمیل گردد.

توضیحات بیشتر در وبلاگ خۊرتاو

*بۊنابۊنی (=پنهانی)

*دۊزادۊزی (=دزدکی)

*زۊرازۊری (=زۊری؛ به زۊر)

*تۊراتۊری (=دیوانگی؛ بی‌عقلی)

*غۊلاغۊلی (=با تمام نیرۊ؛ غۊل‌گۊنه!)

*کۊلاکۊلی (=لنگ لنگان)

*تۊنداتۊندی (=با عجله)

*ولاولی (=کجکی)

*کتاکتی (=مستانه)

*دمادم (=همون لحظه)

*سراسر (=از سر)

*تکاتک (=از پهلۊ)

*راساراس (=عمۊد)

*شؤواشؤو (=شب هنگام)

*دۊرادۊر (=از دۊر)

*تراتر (=در حالت تر)

*برابر (=مقابل)

*وراور (=از عرض)

*خۊشکاخۊشک (=درحالت خشک)

*داغاداغ (=در حالت داغ)

*کالاکال (=در حالت خام؛ خاماخام)

*پساپسا (=عقبکی)

*وراورا (=چپکی؛ کجکی)

*لس‌لسئه (=با سُستی؛ با تنبلی)

*بۊن‌بۊنئه (=پنهونی)

*دؤودؤوئه (=به‌سرعت؛ باعجله)

*دل‌به‌دل (=درهم؛ انباشته)

*سربه‌سر (=رۊی هم)

*گۊل‌به‌گۊل (=دفعه به دفعه)

*بال‌به‌بال (=شانه‌به‌شانه)

*دۊم‌به‌دۊم (=پشت سر هم؛ کۋن‌به‌کۋن)

یک پاسخ ارائه کنید