ممنوع السفر

ممنوع السفر بوبوم

تی خیالَ خانی

کویه بوشوم کویه نوشوم

خودت دانی

 

برگردان:

ممنوع السفر شدم

به خاطر خیال تو

کجا رفتم و نرفتم

خودت می دانی

یک پاسخ ارائه کنید