نوروز بل1594

راین ٚدیمه کناران
*
ایسکایا فانرسم
برزه بلٚ گورومب گورومب
بنه برٚ بلتا ویچه.

برگردان:

به ایستگاه نرسیدم
صدای شعله ی سرکش اتش
ورودی سنگر را برچیده است.

یک پاسخ ارائه کنید