همیشک عید

عید،

هَه دو سه روز کی نیه

هر وخت بایی می وَر

اووَخت عیده

چی خودت بایی

چی تی خیال

 

برگردان:

عید

همین دو سه روز که نیست

هر وقت نزدم بیایی

آن وقت عید است

چه خودت بیایی

چه خیالَ ت

یک پاسخ ارائه کنید