هن شعر میان

هن شعر میان
               ایتا واوی کبوتر کله
هن شعر میان
             ایتا سورخ پیران بکنده ایجگره
هن شعر میان
             اوشان کی وانگردستید
دیچین واچین کوداندرید
                               فردایا
اَینه درون
             دوشمن دونبال گردم
جز خودم
      هیچکس واویلان ندهه خورا

برگردان :

درون همین شعر
                  سرقطع شده‌ی کبوتر
درون همین شعر
                 فریاد پیراهن دریده‌ی سرخ
درون همین شعر
                  آنان که برنگشتند
فردا را می‌سازند
                      در آینه
 به دنبال دشمنم
هیچ‌کس دهن‌کجی نمی‌کند
           جز خودم

 

یک پاسخ ارائه کنید