پئیز

خؤ زرد ِ گازان َ واکوده

داران َ

خندأ گیفته !

 

واگردان فارسی :

 

پائیز

دندان های زردش را نمایان کرده

درختان را

تمسخر می کند !

 

یک پاسخ ارائه کنید