پالَوان پمبه

هَچین تَرنه

هَچین فَرنه

سالان ِ سال

پالَوان نیدَ مئدان َ

پَس ِ وازَ دره

پالَوان پمبه !

 

واگردان فارسی :

 

شکم گنده ی بیهوده

غُرّش تو دماغی بیهوده

سال های طولانی

میدان پهلوان ندیده را

در پَرش است

پهلوان پنبه ای !

 

یک پاسخ ارائه کنید