پژوهش های فرهنگ عامه

این کتاب مجموعه‌ای است از نوشتارهای محمدولی مظفری درباره‌ی فرهنگ عامه که حاصل سال‌ها پژوهش و همنشینی او با مردم کوه و دامون بوده است.

او در این نوشتارها کوشیده است گوشه‌هایی از آداب و سننی را که بیش از دیگر رسوم گیلکان در حال از دست شد است به ثبت برساند.

پدیدآورنده “محمدولی مظفری”

یک پاسخ ارائه کنید