گیل حجم 12-2

ایدفا ورق واگردس
باد ِ مییان
مرَه ورق زئن درم
ورق ورق واگردان خورم
ورقه می دس
شعر ِ رافا ایسامه

واگردان :

ناگهان برگ برگشت
در باد
خودم را ورق می زنم
ورق ورق بر گردانده می شوم
ورقه در دست ام
منتظر شعر ایستاده ام

یک پاسخ ارائه کنید