در کنارت نیستم اما فراموشم مکن
خط مکش بر خاطراتم گنگ و مغشوشم مکن

در نگاهت اصفهان و در تنت شیراز هست
در تماشای جهان حیران و مدهوشم مکن

داغ داغم! بی نیاز هیزم و کبریت ها
بیش از این آتش مسوزان! نقطه ی جوشم مکن!

لحظه ی آخر فقط محکم در آغوشم بگیر
اینکه خواهی رفت را آویزه ی گوشم مکن

پیش خورشید نگاهت یک چراغ کوچکم
من خودم آهسته خواهم سوخت، خاموشم مکن!

 

 

یک پاسخ ارائه کنید