در کنارت نیستم اما فراموشم نکن
خط نکش بر خاطراتم گنگ و مغشوشم نکن

 

در نگاهت اصفهان و در تنت شیراز هست
در تماشای جهان حیران و مدهوشم نکن

داغ داغم! بی نیاز هیزم و کبریت ها
اینقدر آتش نسوزان! نقطه ی جوشم نکن!

لحظه ی آخر فقط محکم در آغوشم بگیر
اینکه خواهی رفت را آویزه ی گوشم نکن

پیش خورشید نگاهت یک چراغ کوچکم
من خودم آهسته خواهم سوخت، خاموشم نکن

 

 

———————————–

یک پاسخ ارائه کنید