چند فعل پیشوندی در زبان گیلکی که برای انواع فرار کردن مورد استفاده‌اند!

چندته پیشوندی فعل گیلان ٚ گیلکی دل که «فرار» ٚ مفهۊم ٚ وأسه استفاده بۊنن:

🔵 درشؤؤن/ درشۊ
(فارسی: دررفتن)
🔻 جۊمله دل:
➖ أمی همسئه وچه پۊلیس ٚ دس درشؤ.
(=پسر همسایه‌مۊن از دست پلیس دررفت.)

 

🔵 ویرۋتن (بۊرۊتن)/ ویرۋج
(فارسی: گریختن)
🔻 جۊمله دل:
➖ همسئه وچه تا پۊلیس’ بئدئه ویرۋت .
(=پسر همسایه تا پلیسؤ دید گریخت.)

 

🔵 جیویشتن/ جیویز
(فارسی: فرار کردن)
🔻 جۊمله دل:
➖ زای بۊم ای‌وار مدرسه جا جیویشته بۊم!
(=بچه بۊدم یه‌بار از مدرسه فرار کرده بۊدم.)

 

🔵 فؤشتن/ فؤز
(فارسی: فرار [عاشقانه] کردن)
🔻 جۊمله دل:
➖ لاکۊ فؤشته!
(=دختر [با پسری که دۊستش داشت] فرار کرده!)

 

یک پاسخ ارائه کنید