پیلی شَو ِ مئن

ایتا

کوچی سیتاره

مَرَ چومک زئن دره

 

واگردان فارسی :

 

در شبی عظیم

ستاره ای خرد

بر من

چشمک می زند

 

یک پاسخ ارائه کنید