کاریگیلماتور – 35

اگر کُره ی ِ ما مئن زیندیگی بوکودابم ، هیوخت زیمینگیر نبوستم.

واگردان فارسی :

 

اگر در کره ی ماه زندگی می کردم ، هیچوقت زمینگیر نمی شدم .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید