کاریگیلماتور – 49

ویشتائی بَکـَشه آدم گِه : کاشکی مِه نماز ، غذا ببؤستابه .

واگردان فارسی :

 

آدم گرسنه می گوید : ایکاش نماز من غذا می شد .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید