کاریگیلماتور – 54

خندهوَسکی عسلی چومان دأشته ، اَن ِ چومان َ مگزان دؤرَ کودابید .

واگردان فارسی :

بسکه چشمان عسلی داشت،دور چشمانش مگس هاجمع شده بودند.

 

یک پاسخ ارائه کنید