کاریگیلماتور- 59

مِه پیچا ویشتائی ر ِ ، مِه دیل کباب ببؤست !

واگردان فارسی :

برای گرسنگی گربه ام ، دل ام کباب شد !

 

یک پاسخ ارائه کنید