کاریگیلماتور – 70

سیر خوردان دوبؤ ، تا ویشتائی نکشه !

واگردان فارسی :

داشت سیر می خورد ، تا گرسنه نماند !

 

یک پاسخ ارائه کنید