کاس آقا

سلام گیله خاخوران و گیله براران ، بأضی کاربران مؤترَم ، کامنت خصوصی نیهیدی

واوُرسید: کاس آقا کی سه ، زناک ِ یا مرداک ، کویا شینه ، چی کار کنه ، چن سال

دأره … جه اویائی کی نتانستم ایتا ایتا اوشان ِ جوابا بینویسم ، اَ شعر َ اوشانِ

بینیویشتم . موفق ببید ، شمه تازه سال موبارک .

هَمَتــان واوُرسید ، کـی سه کـاس آقا

ایسه طنــــــز نیــویس ِ آس و پـاس آقا

دو چول مــو هَنی ، خؤ سر ِ مئن دأره

دِ نـــــزدیکــا بـــؤسته بَبــِه ، تـــاس آقا

نــه شوغل ِوزارت دأره ، نـه وکالت برار

هَتو راس به راس شِه ، ایسه راس آقا

ایتـــا زن ، ســه تـــــا زاک ویشتر نــاره

نــــه دوکتور ، نـــه تاجر ، نه عکّاس آقا

ایتـــا لـوقمه نــان ِ واسی ، پاس خؤره

چاکــــود روزیگــار پــاک اونــا ، پاس آقا

ئـــی پنجا تومامِــه ، اون ِ سِند و سال

ایتــــا اهــــل احســاس ، احساس آقا

ایتــــا گیــــله مردِ ، هَـــه گیلان ِ شین

پیلـی قـــــوم ِ کـاس ِ تَوار ، کاس آقا !

واگردان فارسی :

همگی می پرسند « کاس آقا » کیست

طنز نویسی آس و پاس است

دو نخ مو هنوز در وسط سر خود دارد

دیگر نزدیک است که تاس آقا بشود

نه شغل وزارت و نه وکالت دارد ای برادر

همین طور راست راست می رود ، آدم درستی ست

یک زن و سه فرزند بیشتر ندارد

نه دکتر ، نه تاجر و نه آقا ی عکاس است

به خاطر یک لقمه نان ، دارد پاس می شود

روز گار او را « پاس آقا » کرده است

سن و سال او تمام پنجاه است

یک اهل احساس ، یک آقای با احساس است

یک گیله مرد از اهالی همین گیلان است

از تبار قوم بزرگ « کاس » است ، « کاس آقا » ست !

یک پاسخ ارائه کنید