کمی نگاه کن

واکوده کورا مانی

همه جیگا، نیگاه کونی

هَندِه هیچه نید‌‌‌‌‌‌‌‌ینی

فارسی:

نابینای با چشم باز را می‌مانی

همه جا را نگاه می کنی

ولی هیچ چیز را نمی بینی

یک پاسخ ارائه کنید