کَرچ آفتاو

هاوا

کَرچ آفتاو بوکوده

کولکاپئسم

چاب چاب زئن دأره

 

واگردان فارسی :

 

هوا

آفتابی و عالی ست

چرخ ریسک هم

دارد چهچه می زند

 

 

یک پاسخ ارائه کنید