گئنتن (انداختن) Gentən

صرف فعل گیلکی : گئنتن/ فارسی : انداختن (افگندن)

گویش شرق گیلان؛ سیاهکلرود

 

¤ ماضی ساده (انداختم …)

 مثبت : بیگئنتم (bigentəm)  بیگئنتی  بیگئنت  بیگئنتیم  بیگئنتین  بیگئنتن

 منفی : نیگئنتم (nigentəm)  نیگئنتی نیگئنت  نیگئنتیم  نیگئنتین  نیگئنتن

مثال: دیرۊ مهدی ؤ بهرام کۊشتی بگیتن بهرام مهدیء بیگئنت (=دیرۊز مهدی ؤ ؤ بهرام کُشتی گرفتن بهرام مهدی رؤ رؤ انداخت)

———————————

¤ ماضی استمراری (می انداختم …)

 مثبت : گئنتم  گئنتی  گئنت  گئنتیم  گئنتین  گئنتن

منفی : نیگئنتم  نیگئنتی  نیگئنت  نیگئنتیم  نیگئنتین  نیگئنتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می انداختم …)

مثبت : گئنته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : گئنته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می انداختم …)

 مثبت : گئنته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : گئنته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نیگئنته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

مثال: أخر تی کارتء را دل دل نیگئنته بی، کارت خؤنه مئن نئه (=اگر کارتتؤ تۊ راه ننداخته باشی، کارت تۊ خۊنه‌ست)

———————————

¤ ماضی نقلی (انداخته ام …)

 A

مثبت : بیگئنتأم  بیگئنتأی  بیگئنته  بیگئنتأیم  بیگئنتأین  بیگئنتأن

منفی : نیگئنتأم  نیگئنتأی  نیگئنته  نیگئنتأیم  نیگئنتأین  نیگئنتأن

———————————

¤ ماضی بعید (انداخته بودم …)

مثبت : بیگئنته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : نیگئنته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (انداخته باشم …)

مثبت : بیگئنته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

منفی : نیگئنته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

———————————

¤ مضارع اخباری (می اندازم …)

 مثبت : گئنم (ge’nəm) گئنی  گئنه  گئنیم  گئنین  گئنن

 منفی : نیگئنم  نیگئنی  نیگئنه  نیگئنیم  نیگئنین  نیگئنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بندازم …)

 مثبت : بیگئنم  بیگئنی  بیگئنه  بیگئنیم  بیگئنین  بیگئنن

 منفی : نیگئنم  نیگئنی  نیگئنه  نیگئنیم  نیگئنین  نیگئنن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می اندازم …)

 مثبت : گئنته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : گئنته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر :  بیگئن bigen  (بنداز)
¤ فعل نهی :  نیگئن nigen  (ننداز)

 

یک پاسخ ارائه کنید