گول و ورف

گول بوکوده

ایتا

سینه سورخ ِ سینه

ورف مئن

 

واگردان فارسی :

 

شکوفه کرده است

سینه ی

سینه سرخی

درمیان برف

 

یک پاسخ ارائه کنید