گیلان در سفرنامه های سیاحان ایرانی

سفرنامه های به جا مانده از سیاحان ایرانی ـ عمدتا دوره ی قاجار ـ که به دلایل مختلف از گیلان بازدید کرده اند، دارای اطلاعات بسیار مفیدی در زمینه های میراثِ فرهنگیِ مادی و معنوی گیلانیان در گذشته است.

نویسنده با مطالعه ی این آثار کوشیده است تا مطالب موجود در آن ها را طبقه بندی و ذیل هر موضوع، اطلاعات موجود را در هر کتاب به اختصار بیان کند.

**********************

نشر ایلیا

تعداد صفحات 142

یک پاسخ ارائه کنید