گیل حجم 11-1

تی تی زئن دره
کلمه تی شعر مییان
شاعر
عاطفه تابوت َ
جه دوش بِئگان

واگردان :

دارد شکوفه می کند
کلمه در شعرت
شاعر
تابوت عاطفه را
از دوش بینداز

یک پاسخ ارائه کنید