گیل حجم 15-4

آقای مسعود پور هادی ره

هویا هیایه
هیا هویایه
هیا هویا ناره
بئس می ور
حله کی من
هازاران کیلومتر
تره نزدیکم

واگردان :

آنجا اینجاست
اینجا آنجاست
اینجا و آنجا ندارد
نزدم بمان
اکنون که من
هزاران کیلو متر
به تو نزدیک ام

یک پاسخ ارائه کنید