گیل حجم 17-3

فَندر
شب ِ ره
خط و نیشان کشن دره
شب ِ پیچانی سر
سیفیدی خط َ دینم
صوب
خط خطی کودان دره شب َ
خط به خط
جولو آمون دره

واگردان :

نگاه کن
برای شب
دارد خط و نشان می کشد
بر پیشانی شب
خط سپیده را می بینم
صبح
خط خطی می کند شب را
خط به خط
دارد نزدیک می شود

یک پاسخ ارائه کنید